Honvéd

Kossuth Lajos Sportegyesület 

Szentendre

Alapszabálya

(Az egyesület 2013. április 29-én tartott  közgyűlésén

módosított, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

A módosításokat vastagon szedett dőltbetűvel írva. A törölt

részek, a törlés oldalának alján dőlt betűkkel jelölve.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentendre

2013.


 1. 1.      §

 

Általános rendelkezések

 

1. Az Egyesület neve:                                   Honvéd Kossuth Lajos

                                                                       Sportegyesület, Szentendre

 

2. Nevének rövidítése:                                  HKLSE

 

3. Alapításának éve:                                     1967.

 

4. Székhelye:                                                 2000 Szentendre, Kálvária út 16/c.

 

5. Színe:                                                         piros – fehér

 

6. Levélcím                                                    2000 Szentendre, Tómellék utca 14/3.

 

7. Bélyegzője:                                               

                                                                       1. Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület

Szentendre a logót, a székhelyet 2000 Szentendre, Kálvária út 16/c, és az adószámot: 19832066-1-13 feliratú 40mm –es körbélyegző.

 

2. Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület

Szentendre 2000 Szentendre, Kálvária út 16/c. 

Adószám: 19832065-1-13 feliratú 47x18mm-es téglalap alakú bélyegző

 

8. Működési területe:                                   Magyarország

9. Felügyeleti szerve:                                    Pest Megyei Főügyészség

 

10. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, azok kampányaiban, rendezvényein nem vesz részt.

 

11. Az egyesület emblémája: (piros és fehér színben)

 

 

 

 

 

 1. 2.      §

Az egyesület célja és feladata

12. A Sportegyesület célja:

a.)     Tagjai részére magas szintű sportolási és testedzési lehetőség biztosítása, Szentendre város minőségi sportjának fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása.

b.)    Szakemberek biztosításával megteremteni a szakszerű sportoktatás, felkészítés feltételeit. A tagok számára megteremti a sportversenyeken való részvétel lehetőségeit és biztosítja a sportolók továbbfejlődését.

c.)    A rendelkezésére álló szakemberekkel és sportlétesítmények használatának biztosításával elősegíti a Szentendre Város és a kistérség kisgyermekei, tanuló ifjúsága, fiataljai és minden az egyesület rendezvényeit látogató érdeklődő számára, a sportolási lehetőséget. Kiemelt cél és feladatként megszervezi és lebonyolítja a versenyzői utánpótlás nevelését, továbbá Szentendre város minőségi sportjának fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása.

d.)   Az sport szeretetére, az egészséges életmódra nevelés és a kiválasztási feladatainak érdekében szoros kapcsolat kiépítése óvodákkal, általános és középiskolákkal és felsőoktatási intézményekkel.

 

e.)    Megteremteni annak a lehetőségét, hogy a fogyatékkal, halmozottan hátrányos, nehéz körülmények között élő gyermekek is megismerkedhessenek a sportágakkal, részt vehessenek az egyesület sportrendezvényein. Speciális adottsággal és helyzetben élők számára résztvevő specifikus programokat, versenyek megrendezése és lebonyolítása. 

f.)     A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.

g.)    Tagjai részére a sporttevékenységhez, sportolói közösséghez kapcsolódó kulturális programok lehetőségének biztosítása.

h.)    Gazdasági- vállalkozási tevékenység végzése, az egyesület működéséhez szükséges anyagi források előteremtése érdekében.

 

13. A Sportegyesület feladata:

a)      Céljainak és feladatainak megvalósítása érdekében szoros kapcsolat fenntartása állami, sportszakmai és társadalmi szervezetekkel.

b)      Az egyesületi élet vezetése, szervezése, lebonyolítása és adminisztrációjának elvégzése érdekében, ügyintézési, adminisztrációs és operatív feladatokat ellátó és az oktató – nevelőmunkát végző edzői kar létrehozása. Az anyagi lehetőségek függvényében, az egyesület aktív tagjainak (tisztségviselők, aktivisták, segítők) speciális felkészítő és szinten tartó szakmai képzéseken való részvétel biztosítása.

c)      A céljai megvalósítása érdekében szakosztályok, sportcsoportok, oktatási csoportok, állandó és időszakos szervezeti elemek létrehozása.

d)     A biztonságos, szakszerű és színvonalas működés személyi és tárgyi feltételinek biztosítása, a támogatásban, a pályázatokban és tagi befizetésekben rejlő lehetőség maximális kihasználásával, a sporttal, az egészséges életmódra neveléssel összeegyeztethető gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásával.

e)       Céljainak megvalósítása érdekében a tagjai és az érdeklődők részére szakkörök, oktatások, rendezvények és edzések szervezése és levezetése. Arról való gondoskodás, hogy tagjai biztonságos környezetben sportolhassanak.

f)       Nagycsaládos szervezetekkel kölcsönösen előnyös együttműködéssel, bevonni azok tagjait is az egyesületi életbe a mozgás, az egészséges életmód és a sport megszerettetése és népszerűsítése érdekében.

g)      Kölcsönösen előnyös kapcsolat kiépítése és fenntartása a Magyar Honvédség szervezeteivel. Bekapcsolódás a felnövekvő ifjúságnak a hazafias nevelésébe, feltételek megléte esetén hadisírok gondozása.

h)      A együttműködő oktatási intézményeknél, a szakosztályok sportágaiban sportiskolai csoportok indítása. A csoportok szakmai munkájának tervezése, szervezése és lebonyolítása. A diákok diáksport versenyekre történő felkészítése. Szoros kapcsolat fenntartása az oktatási intézmények Diák Sportegyesületeivel.

i)        Az egészséges életmódra nevelés érdekében speciális sportcsoportok megalakítása, a rászorultak részére gyógy-úszás és fejlesztő foglalkozások szervezése és lebonyolítása.

 

 1. §

Az egyesület tagjai

14. Az Egyesület tagja:

a)      Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagíjat, kérte felvételét és azt az elnökség határozatában elfogadta.

b)      Az Egyesületnek rendes valamint pártoló tagjai lehetnek.

c)      Az egyesület tagjai amatőr vagy profi sportolóként más sportegyesületben csak az Elnökség írásbeli hozzájárulása után sportolhatnak.

d)     Az egyesület tagjai más sportszervezetben tisztséget csak az elnökség írásbeli hozzájárulásával tölthetnek be.

e)      Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt.

 

 

15. A tagsági viszony keletkezése:

a)      A felvételét kérő személy, az egyesületnél rendszeresített belépési nyilatkozat kitöltésével és az elnökséghez történő benyújtásával kezdeményezheti.

b)      Tagfelvétel ügyében az egyesület elnöksége dönt. Az elnökség ezt a jogkörét írásban átruházhatja az elnökre és a szakosztályvezetőre.

c)      A tagokról az egyesület elnöksége nyilvántartást vezet, az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli az adatokat.

d)      A tagsági jogviszony az Egyesület tagjául, illetve pártoló tagjául történő felvételről rendelkező elnökségi határozat meghozatalának napján keletkezik.

 

16. Tagsági jogviszony megszűnése:

 A tagsági viszony megszűnik:

            - kilépéssel

            - törléssel,

            - kizárással.

a)      Az egyesületből való kilépést az egyesület elnökség részére írásban kell bejelenteni. Kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek teljesítése alól. A kilépéskor csak azok a jogok és kötelezettségek szűnnek meg, melyek csak a tagokat illethetik és terhelhetik.

b)      Törléssel szűnteti meg az elnökség a tagsági viszonyt:

 1.  a tag halála (jogi személy megszűnése) esetén,
 2. ha a tag 12 hónapig nem vesz részt az egyesület munkájában,
 3. 3.      ha a tag (pártoló tag) a tagsági díj (illetve vállalt anyagi támogatásának) a fizetési kötelezettségének a tárgyév március 25-éig  nem tesz eleget,
 4. ha szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítélték.

 

2012.november 13-ai közgyűlésen történt módosítás alkalmával törlésre került: 4.§.15.c. A tagfelvételt elutasító határozat ellen a kérelmező a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül jogorvoslatért fordulhat az egyesület közgyűléséhez vagy a Pest Megyei Bírósághoz, 

c)      A mulasztó tag tagsági viszonyának törlését az Elnökségnél bármely tag kezdeményezheti.

d)     Kizárással szünteti meg az elnökség annak a tagnak a tagsági viszonyát:

 1. aki a tagsági viszonyból eredő kötelezettséget súlyosan megszegi,
 2. aki az egyesület célkitűzésével ellentétes magatartást tanúsít,
 3. aki sportolóhoz, egyesületi taghoz méltatlan módon viselkedik vagy olyan életmódot folytat.

 

17. A tag jogai:

 

a)      Személyesen részt vehet az egyesület közgyűlésén, az egyesület vezető szerveinek megválasztásában és a közgyűlési határozatok meghozatalában.

b)      Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.

c)      Választható az egyesület szerveibe (képviselettel járó tisztségbe, azonban csak nagykorúság esetén)

d)     Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetve véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatosan.

e)      Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát - tudomásra jutásától számított 30 napon belül- bíróság előtt megtámadhatja.

f)       A sportegyesület elnöksége által meghatározottak feltételek szerint részt vehet az egyesületi bizottságok, illetve az általa választott szakosztályok munkájában, edzéseken, versenyeken.

g)      Az egyesület elnöksége illetve a szakosztályvezető által szabályozott módon használhatja az egyesület létesítményeit, sportszereit, felszereléseit, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét.

h)      Részesülhet az egyesület által nyújtott más kedvezményekből.

 

2012.november 13-ai közgyűlésen történt módosítás alkalmával törlésre került: 4.§.16.d.4. Ha a tag (pártoló tag) tagsági díjának (illetve vállalt anyagi támogatásának) a fizetését az írásos felszólításban rögzített határidőig nem tesz eleget)

18. A tag kötelezettségei:

a)      A sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak valamint a vezető szervek által hozott határozatoknak a megtartása, illetve megtartásának biztosítása,

b)      Sporttevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott edző utasításainak betartása, a maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények teljesítése,

c)      A sportegyesület illetve vezető szervei által meghatározott célkitűzések

     megvalósításának elősegítése,

d)     Sportszerű magatartás mind a sportegyesületi tevékenységében, mind azon kívül,

e)      Sporttevékenységet folytató tag esetében részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken és mérkőzéseken, a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és azokon a legjobb tudása szerinti szereplés,

f)       A tagsági díj pontos határidőre történő fizetése,

g)      A sportegyesület vagyonának megóvása.

h)      A sportegyesület tagjához méltó életmód folytatása.

 

19. A pártoló tag jogai:

a)      Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,

b)      Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben (pl.: sportegyesületi rendezvények, klubhelyiségek kedvezményes látogatása).

c)      Szavazati joggal nem rendelkezik, nem választhat és nem válaszható!

 

20. A pártoló tag kötelezettségei:

a)      A sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak a megtartása.

b)      A sportegyesület illetve vezető szervei által meghatározott célkitűzések

     megvalósításának elősegítése.

c)      A sportegyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása

 

4. §

A Sportegyesület szervezete

 

21. A Sportegyesület szervezete és vezető szervei:

- Közgyűlés,

- Elnökség,

- Felügyelő Bizottság

 

A Közgyűlés

22. A Közgyűlés a Sportegyesület legfőbb szerve, amely a rendes tagok összessége.

 

23. Az egyesület közgyűlése nem nyilvános rendezvény, azon csak a tagok és az elnökség által meghívott személyek vehetnek részt.

 

24. A közgyűlés tisztségviselői:

 

a)      Levezető elnök: az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy az elnökség által erre kijelölt (felkért) jelenlévő személy.

b)      Jegyzőkönyvvezető: a közgyűlés által a jelenlévők közül megválasztott személy

c)      Jegyzőkönyv-hitelesítők: a közgyűlés által a jelenlévők közül megválasztott legalább két egyesületi tag.

 

25. A közgyűlés összehívása:

 1. A sportegyesület rendes közgyűlését legalább évente kell összehívni.
 2. A taglétszám 40%-a, de minimálisan tíz tag írásbeli kérelmére, illetve ha az elnök, vagy bármely elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével írásban ezt indítványozza, rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
 3. A rendes közgyűlés napirendi pontjait az elnökség határozza meg. A rendes közgyűlés kötelező napirendi pontjai: az egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló előterjesztése és elfogadása, az Felügyelő Bizottság beszámolója, a tárgyévre vonatkozó munka és pénzügyi terv előterjesztése és elfogadása,
 4. A közgyűlés időpontját, helyét, napirendi pontjait és a határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt közgyűlés helyét és időpontját a közgyűlés előtt 15 nappal írásban meg kell küldeni az egyesület tagjai részére. A tag által megadott e-mail címre történő értesítésküldés is elfogadott! A tag által megadott posta illetve e-mail cím helyessége, pontossága, a változások írásban történő bejelentése a tag felelőssége!  Pártoló tagok értesítése, a székhelynél található egyesületi faliújságra kihelyezet értesítés. 
 5. A közgyűlésen, az előzetesen megküldött napirendi ponton kívül újabb napirendi pont felvételére nincs lehetőség.
 6. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vagy az elnökség bármely tagja jogosult összehívni a közgyűlést, azonban a Közgyűlésen igazolni kell az Elnök akadályoztatását.
 7. A közgyűlés levezetése az elnök joga, melyről lemondhat. Ha az elnök lemond a közgyűlés levezetésének jogáról, akkor az elnökség levezető elnököt jelöl ki. Az elnöknek joga van a közgyűlés levezetését bármikor átvenni, a megbízott levezetőelnököt megbízatásából felmenteni, akár a közgyűlés levezetése közben is.
 1. A közgyűlésen a sportegyesület rendes tagjai (természetes és jogi személyek is) egy-egy szavazattal rendelkeznek.
 2. Abban az esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma kettő fő alá csökken, új elnökségi tag megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

 

26. A közgyűlés határozatképessége:

a)      A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele plusz egy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ismét össze kell hívni, változatlan napirenddel. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

 

27. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörei:

 1. A sportegyesület megalakulásának, más sportegyesülettel, illetve társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, valamint megszűnésének kimondása.
 2. Az Alapszabály és az SZMSZ elfogadása, módosítása.
 3. A sportegyesület vezető szerveinek (Elnökség, elnök, elnökhelyettes elnökségi tag, valamint Felügyelő Bizottság) megválasztása,
 4. Az éves beszámoló jóváhagyása, elfogadása
 5. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 6. Az éves munka és pénzügyi terv elfogadása, jóváhagyása
 7. A tagsági díj illetve a pártoló tagi hozzájárulás összegének a meghatározása.
 8. Az elnökségi határozatok, valamint a tagfelvételt elutasító elnökségi határozat elleni fellebbezések elbírálása.
 9. A Közgyűlés hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben az Elnökség dönt.

 

28. A közgyűlés határozathozatala:

 1. A Közgyűlés határozatait szótöbbséggel hozza, kivéve a Sportegyesület megszűnése, amelyhez szavazásra jogosult tagok 2/3-os többség kell. Az egyesületet azonban feloszlatni akkor sem lehet, ha legalább 10 egyesületi tag a folytatást határozza el.
 2. A határozathozatal minden esetben nyílt szavazással történik, kivéve amikor a szavazásra jogosult tagok 1/3-a indítványozza, hogy titkos szavazással történjen.
 3. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Elnök és a közgyűlésen választott jegyzőkönyvvezető ír alá, valamint a tagok közül választott két fő hitelesít. A jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet kell mellékelni.

 

 

 

2012.november 13-ai közgyűlésen történt módosítás alkalmával törlésre került: 4.§.27.4.pontjából a felmentése és visszahívása.

 

 

29. Tisztségviselők megválasztása:

 

            Tisztségviselők:

a)      az elnök

b)      elnökhelyettes

c)      az Elnökség tagjai

d)     a Felügyelő Bizottság tagjai

 1. Az  a-c pontban felsorolt tisztségviselőket a közgyűlés négy évre választja.
 2. A tisztségviselők megválasztása a közgyűlés többségi határozata alapján nyílt szavazással történik, ha szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza, akkor titkos szavazással történik.
 3. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki az érvényesen leadott szavazatoknak több mint felét megszerezte.
 4. Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyikük sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt.
 5. Az újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. A harmadik sikertelen szavazást követően más időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni annak szabályai szerint, ahol újra napirendre tűzik a szavazást a két legtöbb szavazatot elért jelölt között. 

 

30. A sportegyesület rendkívüli közgyűlése:

 1. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

a.)    az Elnökség többségi határozata alapján,

b.)    ha a sportegyesület tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánja,

c.)    ha a törvényességi felügyeletet gyakorló Pest Megyei Főügyészség keresete alapján az illetékes bíróság azt elrendeli

2012.november 13-ai közgyűlésen történt módosítás alkalmával törlésre került: 4.§.30.1.c. pontjából

Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló Pest Megyei Főügyészség elrendeli, 

d.)   egyéb, az alapszabályban meghatározott esetben.

 1. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított három hónapon belül össze kell hívni.
 2. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

 

31. Az egyesület elnöksége:

1. Az elnökség hatásköre

a.)    A sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja.

b.)    Az elnökség a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatában, vagy egyedi határozattal egyéb – más testületi szerv hatáskörébe nem tartozó – ügyet is a saját hatáskörébe vonhat.

c.)    Az elnökség tevékenységéről a sportegyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel.

d.)   Az egyesület jelképeinek elfogadása, módosítása.

e.)    az egyesület évi költségvetésének megállapítása,

 

      2. Az elnökség feladatai:

a)      Az elnökség köteles az éves beszámolót elkészíteni.

b)      A sportegyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása.

c)      A sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete.

d)     A közgyűlési határozatok előterjesztése, végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése.

e)      A sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megszerkesztése és módosítása.

f)       A sportegyesület működésével kapcsolatos egyéb szabályzatok megállapítása és módosítása, valamint a zavartalan működéshez szükséges határozatok meghozatala.

g)      Szakosztályok és szakbizottságok létrehozása, megszűntetése, átadása és beszámoltatása.

h)      A bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, továbbá a szakosztály-vezetőség tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, az elnökség elképzelésével ellentétes tevékenység esetén annak felmentése. 

i)        A sportegyesület fegyelmi jogkör gyakorlása, kivéve az elnökségi tagok saját fegyelmi ügyei.

j)        Sportági szakszövetségbe való belépés illetőleg az abból való kilépés elhatározása, a szövetség közgyűlésére képviselő kijelölése.

k)      A sportegyesület éves programjának kidolgozása, az éves program jóváhagyása.

l)        A sportegyesület versenynaptárának jóváhagyása.

m)    A sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz és testedzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése.

n)      A tagfelvételi kérelmek elbírálása.

 • o)      Megállapodások, szerződések magkötése, jóváhagyása

p)      Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal.

 

4. Az elnökség tagjai

a)      Az elnökség létszáma három fő.

b)      Az elnökség tagjai:

- az elnök

- az elnökhelyettes

- az elnökségi tag

      5. Az elnök feladatai

a.) vezeti és szervezi az elnökség munkáját

b.) önállóan képviseli az egyesületet

c.) ellenőrzi a határozatok végrehajtását

d.) felügyeli (ha van) a gazdasági vezető, illetve könyvelő munkáját

e.) önálló aláírási joggal rendelkezik, jogi akadályoztatása esetén (pl. összeférhetetlenség) az elnök helyettes gyakorolja, míg fizikai akadályoztatása esetén (pl. igazolt távollét) az elnökhelyettes és az FB elnök együttes aláírása szükséges.

 

f)önálló aláírási és utalványozási jogkört gyakorol

g.) a sportegyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogkört gyakorol

h.) egyedüli aláíróként rendelkezik a bankszámlák felett

i.) a sportegyesület bizottságai és szakosztályai munkájának figyelemmel kisérése, irányítása

j.) kapcsolattartás a nemzetközi, az országos, illetőleg a területi és helyi szövetségekkel

k.) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a sportegyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,

l.) Az elnök feladatát tiszteletdíjért látja el, melynek mértékét a közgyűlés állapítja meg.

 

6. Az elnökhelyettes feladatai

a.) a sportegyesület elnökének (hivatalosan igazolt) akadályoztatása esetén végzi annak feladatait

b.) az elnökhelyettes további részletes feladatait az elnökség az SZMSZ-ben határozza meg

c.) Az elnökhelyettes feladatát társadalmi munkában látja el és tevékenységéért az elnökségnek felel.

 

6.1. Az elnökségi tag feladatai:

            Az elnökség által kialakított munkamegosztás szerint látja el. 

 

     7. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

 

 8. Az elnökségi tagság megszűnik:

a.) a mandátum lejártával,

b.) felmentéssel,

c.) visszahívással,

d.) elhalálozással,

e.) a sportegyesületből történő kilépéssel, törléssel, kizárással.

f.) lemondással

 

Az elnöki tisztségnek az a.) és f.) pontban meghatározott megszűnése esetén az elnökség határozata szerint, a megszűnés okának keletkezésétől számított legfeljebb 6 (hat) hónapig az elnöknek ügyvezetőként el kell látnia az egyesületi feladatát.

 

9. Az elnökség működése

a)      Az elnökség maga állapítja meg ügymenetét, tevékenységét, melyet nem köteles írásban rögzíteni.

b)      Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal ülésezik.

c)      Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha bármelyik elnökségi tag, vagy az elnök indítványozza.

d)     Az elnökség ülései nem nyilvánosak.

e)      Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, akinek a hiánya azonban nem akadályozza a döntéshozatalt.

f)       Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.

g)      Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

h)      Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól - indokolt esetben az elnök felmentést adhat.

i)        Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat illetőleg hozott határozatokat.

 

 

 32. A Felügyelő Bizottság:

 1. A közgyűlés a sportegyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot választ.
 2. A Felügyelő bizottság és tagja a sportegyesületben más tisztséget nem viselhet, illetőleg a tisztségviselő és közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b. pont), valamint élettársa együtt nem tölthetnek be tisztséget az egyesületben.
 3. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság feladatainak ellátása érdekében külső szakembereket is igénybe vehet.

 

 1. A Felügyelő Bizottság feladatai:

a.)      a sportegyesület pénz és vagyon kezelésének vizsgálata,

b.)      az egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,

c.)      az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata

d.)     a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,

e.)      a sportegyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések

     ellenőrzése

 1. A Felügyelő Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről köteles a sportegyesület közgyűlésének beszámolni.
 2. A Felügyelő Bizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a sportegyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a sportegyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 3. A Felügyelő Bizottság tagja a sportegyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal vehet részt.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a)                    a sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a sportegyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé.

 

b)            a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 1. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

 

 1. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetet.

 

5.§.

A bizottságok

33. A sportegyesület egyes szakfeladatainak eredményesebb megvalósítása érdekében a közgyűlés illetve az elnökség a sportegyesület tagjainak sorából – állandó vagy ideiglenes – bizottságokat hozhat létre és működtethet.

 

a)      A bizottságok elnökét és tagjait a közgyűlés illetve az elnökség választja.

b)      A bizottságok az elnök irányítása mellett, az elnökség felügyeletével, a sportegyesület Alapszabályával, éves munka és pénzügyi tervével egyeztetett munkaterv alapján öntevékenyen működnek.

c)      A bizottságok feladatait és hatáskörét a közgyűlési illetve az elnökségi határozat állapítja meg.

d)     A bizottságok közvetlen működését a bizottság elnöke irányítja.

e)      A bizottságok javaslattételi, véleményezési, illetve szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.

f)       A bizottságok tevékenységükről közgyűlésnek illetve az elnökségnek számolnak be.

 

 

6.§.

 

 A szakosztályok

 

34. A sportegyesület szervezetében sportáganként szakosztályok működnek. A szakosztályok létrehozásának ügyében, a tagság igényeinek kielégítése érdekében az elnökség dönt.

a)      A szakosztályok munkáját az elnökség által megbízott szakosztály-vezető irányítja, aki a szakosztály tevékenységéről az elnökségnek köteles beszámolni. A szakosztályvezető felmentése, (az elnökség meghatározott elképzelésével ellentétes tevékenysége esetén) az elnökség hatáskörébe tartozik.

b)      A szakosztályok az elnökség által meghatározott keretek között gazdálkodnak a rájuk bízott egyesületi vagyonnal.

 

7.§.

A sportegyesület gazdálkodása és vagyona

 

35. A sportegyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet az egyesület működésének biztosításához, a céljainak eléréséhez és a feladatainak végrehajtásához szükséges anyagi feltételek biztosítása érdekében folytathat.

 

36. A sportegyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A bankszámlák felett az Alapszabály 4.§.32./5./e.g. pontja alapján az elnök önállóan, továbbá az elnök igazolt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és az elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

 

37. A sportegyesület bevételei:

a.) az államháztartás alrendszeritől vagy más adományozótól, pártoló tagtól az egyesület céljainak megvalósítására, működési költségei fedezésére kapott támogatás illetve adomány,

b.) az egyesület alaptevékenységének folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

c.) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlen kapcsolódó bevétel,

d.) a sportegyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel,

e.) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, valamint

f.) a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel.

g.) más fel nem sorolt bevétel.

 

38. A sportegyesület költségei:

a.) a célok és feladat szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),

b.) a gazdasági - vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

c.) a célok és a feladatok megvalósítása érdekében, az egyesület működése érdekében felmerülő közvetett költségek (pl. biztosítási díjak, könyvelési díj, oktatók kártyadíjai), melyeket bevételarányosan kell megosztani.

d.) az elnök tiszteletdíja és az alkalmazottak bére, bérköltségei, jogszabályban előírt fizetési kötelezettségek.

 

39. A sportegyesület vagyona lehet

a.) készpénz, bankbetét, folyószámlán lévő összeg

b.) pénzre szóló követelés

c.) értékpapír

d.) ingó és ingatlan vagyon

e.) vagyoni értékű jog

 

40. A sportegyesület vagyonát a közgyűlés 2/3 -os döntésével a tagok között feloszthatja.

 

41. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

42. A tagok a tagdíjat kötelesek fizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok és a választott tisztségviselők saját vagyonukkal nem felelnek.

8. §.

A sportegyesület megszűnése

43. Az egyesület megszűnik, ha

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

(2) Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

(3) A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

(4) Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

(5) Az egyesület nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

2013. április 29-én A Budapest Környéki Törvényszék figyelmeztetését értékelve a közgyűlés úgy döntött, hogy törli a korábbi 43. pont tartalmát,  helyette felvette a Ptk. 64.§. tartalmát. Törölte: a.) feloszlásának a közgyűlés által 2/3 os többséggel történt kimondásával, figyelemmel az Alapszabály 4.§.29.1 pontjára.b.) megszűnésének megállapításával.c.) ha az egyesületi tagok száma legalább egy éve 10 fő alá csökkent és az ügyészség keresete alapján a bíróság, azt megállapítja.

 

44. A sportegyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a sportegyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és a vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona – a hitelezők kielégítése után – Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, melyet a fogyatékos gyermekek sportolásának céljára kell fordítani.

 

                                                                           

9.§.

 

Záró rendelkezések

 

45. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Ptk. és a 2011.évi CLXXV törvények rendelkezései az irányadók.

 

46. A sportegyesület működését az Elnökség, a tisztségviselők és a sportegyesület egyéb szerveinek feladatait és működését érintő – az alapszabályban nem szabályozott – kérdéseket a sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

 

47. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az Alapszabállyal.

 

48. Jelen Alapszabály módosítást a Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre a 2013. április 29-én tartott közgyűlésén végezte el. Az Alapszabály módosítás a közgyűlésen történt elfogadással lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti az egyesület addigi Alapszabálya.

 

 

2013. április 29-én A Budapest Környéki Törvényszék figyelmeztetését értékelve a közgyűlés úgy döntött, hogy módosítja a  korábbi 45. pont tartalmát. Törölte: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásról szóló jogszabályok  

 

49. Tiszteletdíj.

a)      Az SE elnökét tiszteletdíj illeti meg.

b)      Az elnökség minden tagját tiszteletdíj illeti meg az alábbi esetekben:

 1. Ha az egyesület feloszlik- jogutóddal vagy jogutód nélkül;
 2. Ha más sportegyesülettel egyesül;

c)      A tiszteletdíj mértékét az egyesület közgyűlése állapítja meg!

 

 

Szentendre, 2013. április 29.

 

  …………………………….    ……………………………..               …..………………….                               

          Tóth István                               Kovács Gábor                                     Kiss Gyula

               elnök                                       hitelesítő                                             hiteles

vissza
kapcsolat e-mail

Legfrissebb hírek

© 2010, Kossuth SE